Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem

26. 3. 2018

Letošní zima byla sice celkem mírná, nicméně pár extrémně mrazivých týdnů přinesla. A ty asi pořádně zahýbaly zásobami otopu. Průvan v kotelně by mohl některé majitele lokálních topenišť, rozuměj zejména rodinných domů s kotly na tuhá paliva, svádět k různým experimentům typu PET lahví s pilinami a vyjetým olejem či jiným "chuťovkám".

V této souvislosti se sluší připomenout, že používání jiného než předepsaného paliva je v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší. Navzdory vžité představě, že největší podíl na kontaminaci ovzduší mají průmyslové podniky a doprava, jsou totiž nejvýznamnějším zdrojem škodlivin právě domácnosti. Kvalitu ovzduší v republice tak ovlivňuje doslova každý kotel a každý komín.

"Novela zákona vydaná ve Sbírce pod číslem 369/2016 Sb. a platná od 1. 1. 2017 nabízí účinné nástroje pro ochranu ovzduší nejen obcím s rozšířenou působností, ale i samotným občanům," vysvětluje Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu. Umožňuje úřadům provádět kontroly komínů a topenišť na pevná paliva přímo v domácnostech. A zásadní pochybení lze navíc odhalit pouhým okem, protože je prozradí kouř.

S využitím tzv. Ringelmannovy stupnice může skutečně každý podle barvy dýmu snadno zjistit, kdo v jeho okolí zákon o ovzduší porušuje. Stále je bohužel dost nezodpovědných lidí, kteří jsou schopni přiložit téměř cokoli a toxickým kouřem z komína pak doslova otravují spoluobčany. Jak si v takových případech počínat? V zájmu zachování dobrých sousedských vztahů by prvním krokem měl být pokud možno přátelský rozhovor. Často si dotyčný ani neuvědomuje, co svým jednáním způsobuje. Pokud taková domluva "přes plot" nezabere, je namístě informovat úřady.

"Občané by si měli uvědomit, že kouř z nekvalitního paliva, kterým topí jejich soused, fatálně ohrožuje na zdraví je a zejména jejich děti. Podáním podnětu tak mohou aktivně přispět ke zlepšení kvality ovzduší ve svém bezprostředním okolí," podotýká Jan Ruml.

Aby se zabránilo zneužívání stížností na nevhodné palivo k eskalaci dávných sousedských sporů, je stanoven standardizovaný proces jejich vypořádání. Jednak úředníci obcí s rozšířenou působností sami provádějí namátková měření tmavosti kouře podle Ringelmannovy metody. Jednak je i při prokázaném porušení zákona čas a prostor nedostatky eliminovat.

Nejprve je majiteli inkriminovaného topeniště zasláno písemné upozornění. Nedojde-li k nápravě, zpravidla si úředníci vyžádají revizní zprávy od kotle i komína. Zákon o ovzduší v § 17 pod písmenem h) definuje povinnosti provozovatele stacionárního zdroje takto: ...nechat každé dva roky provést kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva… a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly.

Chybějící revizní zprávy mohou být pokutovány až do výše 20 tisíc korun. Nejsou-li přesto k dispozici, je majitel vyzván, aby nechal provést příslušné kontroly a revizní zprávy vyhotovit. Při tom obvykle dojde k odhalení příčiny problému a jeho následnému odstranění (vyčištění komína, vyčištění nebo seřízení kotle, změna paliva na to, které je pro daný kotel určené výrobcem, apod.).

Pokud problém přetrvává i nadále a je zřejmé, že dochází k opakovanému porušování zákona, mohou úředníci přikročit k fyzické kontrole topeniště přímo v objektu. Kontrola může být ohlášená i neohlášená. Podléhá jí kotel, jeho příslušenství i palivo, úředník je rovněž oprávněn odebrat vzorky popela k rozboru v laboratoři. Krajním řešením je pak pokuta, jejíž maximální výše činí až 50 tisíc korun.

Topná sezóna může být podle dávné pranostiky ještě dlouhá, tak bychom neměli být lhostejní k tomu, kolik škodlivin se kvůli bezohledným topičům dostane do vzduchu, který tu dýcháme.

Ringelmannova stupnice a popis jeho metody

img01.jpg

img02.jpg