Kogenerace | Zemní plyn
Kogenerace

Kogenerace

Co by mohlo obce zaujmout?

Technologie kogenerace spočívá v kombinované výrobě tepla a elektřiny. Jde o vysoce účinný a zároveň ekologicky přijatelný způsob, který dokáže efektivně využít teplo, jež vzniká právě při výrobě elektřiny. Mezi zařízení vhodná ke spalování zemního plynu při kogeneraci patří spalovací motor, spalovací turbína nebo palivový článek.

Současná účinnost výroby elektrické energie ve velkých elektrárnách se pohybuje od 33 % do 55 %. Podle druhu použité technologie tedy při monovýrobě elektrické energie ztrácíme polovinu až dvě třetiny vložené primární energie.

 

Úspora energie pomocí kogenerace


c03.jpg

Při procesu kogenerace je energie vstupního paliva využita pro výrobu tepla celkově až z 90 % (pro výrobu elektřiny je to až 50 %). Díky produkci elektřiny v místě její spotřeby navíc odpadají další ztráty způsobené jejím přenosem a distribucí. To má samozřejmě pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí.

 

Kogenerace a zemní plyn

Čistota a dobrá regulovatelnost procesu spalování zemního plynu umožňuje jeho využití v rámci kogenerace v širokém výkonovém rozpětí:

 • Kogenerační zdroje s výkonem jednotek kWe se používají především pro vlastní spotřebu elektrické energie zároveň s využitím tepla pro vytápění objektu a ohřev vody.
 • Jednotky s výkonem 30–500 kWe se využívají k vytápění bytových objektů, podnikatelských objektů, zdravotnických zařízení, hotelů apod., elektřina se používá pro vlastní spotřebu, nepokrývá ji však celou. Zde případová studie pečovatelský dům Kynšperk
 • Jednotky s výkonem nad 500 kWe nacházejí uplatnění v průmyslových podnicích a teplárenských zařízeních.
 

Příklad instalace: Pečovatelský dům Kynšperk


CHARAKTERISTIKA OBECNÍHO OBJEKTU:

Hlavním účelem zřízení pečovatelského domu je poskytování celoroční pobytové služby, pomoci a podpory osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb. Jde o sociální služby pro seniory, osoby se zvláštním režimem, sníženou schopností soběstačnosti a zdravotním postižením.


DŮVODY K VYUŽITÍ KOGENERACE:

Cílem pečovatelského domu bylo maximálně snížit náklady na energie. Do objektu byla instalována kogenerační jednotka TEDOM Micro T30 AP, která běží v režimu 16 hodin denně, 365 dní v roce.

 
SPECIFIKACE ŘEŠENÍ:

Typ jednotky: Micro T30
Počet jednotek: 1
Palivo: Zemní plyn
Elektrický výkon: 30 kW
Tepelný výkon: 62 kW
Roční produkce tepla: 1 286 GJ
Roční produkce elektřiny: 208 800 kWh
Rok instalace: 2011
Místo instalace: Kynšperk nad Ohří


PŘÍNOSY KOGENERAČNÍ JEDNOTKY:

Pomocí kogenerační jednoty si pokrývá pečovatelský dům 2/3 své celkové potřeby elektrické energie. Díky tomu dosáhl značné úspory nákladů na elektřinu a teplo.

Reportáž v Pečovatelském domě Kynšperk

###VIDEO###

 

Výhody kogenerace založené na spalování zemního plynu jsou:

 • Decentralizace výroby tepla
  • zkrácení délky rozvodů od stávajícího zdroje k odběrateli – nižší ztráty v rozvodech
  • vysoká účinnost výroby i v případě malých a středních zdrojů
  • vysoký stupeň automatizace – nízké provozní náklady
  • zachování vysokého komfortu vytápění bez starostí
  • emise zůstávají pod neustálou kontrolou orgánů státní správy
  • obcíchnepotřebujete systém individuálního odkouření pro odvod spalin, který často narušuje estetiku budov a domů v obcích
  • vysoký bezpečnostní standard zařízení
 • Možnost získání investičních dotací z Operačního programu Životní prostředí nebo z Operačního programu Podnikání a inovace
 • Významně nižší produkce emisí, efektivní a ekologické nakládání s energiemi
 • Zajištění dlouhodobé perspektivy plnění ekologických požadavků na provoz teplárenských zdrojů v budoucnosti.
   

Příspěvek na elektřinu

Kogenerační způsob výroby elektřiny je podporován ve většině zemí Evropské unie. V České republice mají provozovatelé vysokoúčinných kogeneračních jednotek nárok na tzv. zelený bonus, jehož výši každoročně stanovuje Energetický regulační úřad podle velikosti a způsobu provozu kogenerační jednotky. Definice vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je zavedena ve směrnici Evropského parlamentu a rady 2012/27/EU.
 

Co vás může dále zajímat?

ROZMĚRY
Kogenerační jednotka s výkonem kolem 200 kW má obvykle rozměry 1,5 x 4 m a výšku kolem 2 m. Jde o rozměr vlastní kogenerační jednotky. K ní je třeba připočítat příslušenství, z něhož největší nárok na prostor obvykle zabírá akumulátor tepla určený k jeho uchování pro následné využití v době špičky.

UMÍSTĚNÍ
Kogenerační jednotka (v kontejnerovém provedení s protihlukovým krytem) může být umístěna třeba i na volném prostranství. Vhodné je rovněž umístění ve sklepních prostorách, či v garážích.

INSTALACE
Instalace je jednoduchá, protože vlastní jednotka je postavena na pevném rámu. Nejjednodušší je tedy umístění ve venkovním prostoru, kam ji lze postavit pomocí jeřábu. Pro instalaci například ve sklepních prostorech je obvykle nutné upravit vstupní koridory. Doba instalace celého kogeneračního zdroje se však počítá v jednotkách dnů.

CENA
Cena kogeneračních jednotek výkonové třídy 200 kW se pohybuje v jednotkách milionů CZK.

/sites/default/files/2018-06/kynsperk.png