Jak začít?

Jak začít?

Rozhodli jste se pro plyn a nevíte kde začít?

Vysvětlíme vám, jak na to krok po kroku:

Jak znovu odebírat plyn po odpojení?

K vyplněné žádosti znovuzapojení jednoho odběrného místa potřebujete znát:

 • strukturu plynových spotřebičů na odběrném místě (sporák, kotel aj. druh, max. příkon spotřebičů, počty kusů)
 • přesnou adresu odběrného místa
 • výhodou je znát jeden z následujících údajů původní faktury: číslo místa spotřeby, EIC kód
 

Žádost o připojení za vás může vyřídit jakýkoli vámi zvolený dodavatel plynu nebo zmocněnec na základě plné moci. Nyní si vyberte svého dodavatele plynu a uzavřete s ním Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

Pro uzavření této smlouvy dodavatel zpravidla vyžaduje následující dokumenty:

 • průkaz totožnosti
 • plnou moc v případě uzavření nebo ukončení smlouvy v zastoupení
 • doklady prokazující vztah k odběrnému místu, např. nájemní smlouva, list vlastnictví, nebo souhlas vlastníka nemovitosti s užíváním nemovitosti
 • bankovní spojení/spojovací číslo SIPO
 

Dodavatel za vás následně uzavře smlouvu o distribuci plynu s provozovatelem distribuční soustavy.

Jelikož byl na vašem odběrném místě demontován plynoměr, na základě Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu vám bude provedena instalace měřidla. Je nezbytné zajistit si provozní revizi, resp. zápis o ověření technického stavu plynových spotřebičů a rozvodů plynu ve vaší (či pronajaté) nemovitosti. Revize nebo ověření technického stavu musí být provedeno až po termínu demontáže původního plynoměru. Kopii tohoto dokladu je nezbytné předat při montáži nově instalovaného plynoměru. Revizí nebo ověřením technického stavu zařízení se rozumí celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace. Pokud je doba po odpojení delší než 6 měsíců, je nutné předložit i doklad o tlakové zkoušce, kterou vám zajistí revizní technik v rámci revize. V dohodnutém termínu vás navštíví technik, aby provedl instalaci měřicího zařízení. Tímto okamžikem můžete zahájit odběr plynu.
 

Kdy se řeší znovupřipojení?

Tato situace nastává v případě, že provozované odběrné plynové zařízení bylo odpojeno (byl demontován plynoměr) a zákazník chce znovu odebírat plyn např. po rekonstrukci odběrného místa, při připojení nového zákazníka na odpojené odběrné plynové zařízení, po neoprávněném odběru plynu nebo z důvodu delšího pobytu mimo odběrné místo.

Před připojením plynového kondenzačního kotle je nutné věnovat pozornost i spalinové cestě (na uvedeném odkazu naleznete také často kladené dotazy ke spalinové cestě). Máte-li další dotazy k této problematice využijte i online poradny.
 

Postup

a13.jpg

Jak připojit nové odběrné místo?

Žádost o připojení k distribuční soustavě je nutné podat v případě:

 • zřizování plynovodní přípojky
 • plynofikace pozemku, domu či bytu
 • rozšíření odběrného plynového zařízení (nové plynové spotřebiče)
 • změny příkonu (výměna plynových spotřebičů za spotřebiče s jiným výkonem)
 

Kontaktujte distributora plynu pokrývajícího vaše bydliště a dohodněte si s ním podmínky připojení zemního plynu (způsob napojení, typ měření apod.).

Je-li připojována nová neplynofikovaná nemovitost, připravte plánek s vyznačením návrhu místa připojení a zakreslenými hranicemi nemovitosti včetně čísel sousedních nemovitostí nebo parcel.

 

Pokud je nutné vaše odběrné místo teprve vystavět či jej zrekonstruovat, nezapomeňte o plánované stavbě informovat příslušný stavební úřad.

Stavebnímu úřadu předložte:

 • žádost o stavební povolení
 • projektovou dokumentaci
 • platnou Smlouvu o připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě
 • případné další doklady vyžadované příslušným stavebním úřadem
 

V případě kladného vyjádření stavebního úřadu provede vámi vybraná firma montáž odběrného plynového zařízení (u nově plynofikovaných objektů to zahrnuje vnitřní instalaci, včetně typové skříňky HUP). Po ukončení montážních prací provede odborná firma tlakovou zkoušku (zkoušku těsnosti).

Před zahájením odběru zemního plynu je ještě třeba zrevidovat samotné odběrné plynové zařízení (výsledné stanovisko revize v bodě C musí být "Plynové zařízení je schopné bezpečného provozu").

Před připojením plynového kondenzačního kotle je nutné věnovat pozornost i spalinové cestě (na uvedeném odkazu naleznete také často kladené dotazy ke spalinové cestě). Máte-li další dotazy k této problematice využijte i online poradny.
 

Postup

a14.jpg

* Týká se jen výstavby plynovodu.

Jaké nové možnosti získáte?

 • Vybavit domácnost plynovými spotřebiči, jako je sporák či krb (nutná instalace plynového vedení až ke spotřebiči).
 • Instalovat kogenerační jednotku pro výrobu elektřiny a tepla a snížit tím provozní náklady. Více k výhodám kogeneračních jednotek naleznete v sekci Kogenerace.
 • Pořídit si domácí plnící stanici stlačeného zemního plynu pro své auto – vlastníte-li vůz na CNG – případně získat podstatný argument pro jeho budoucí nákup. Více k výhodám auta na stlačený zemní plyn naleznete zde.

 

Chcete přejít na zemní plyn?

Kontakty na naše partnery, kteří vám s přechodem na zemní plyn pomohou, naleznete dole na této stránce.